วิสัยทัศน์

บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ กลไกที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

TRAIN FOR YOU INSTITUTE มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้องค์กรเจริญเติบโต และรุดหน้าอย่างรวดเร็ว การมีทรัพยากรมากไม่สำคัญเท่ากับการมีความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ (competency) คือ แรงผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ในอดีตบุคลากรอาจมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับสายงานของตนเอง แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ความสามารถด้านภาษานับเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานพึงมี เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารภาษาอังกฤษในสื่อต่างๆ บทบาทขององค์กร คือ การเป็นผู้สนับสนุนให้พนักงานของตนเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริการของ Train For You

- ให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม

- จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

- บริการวางแผน CSR ด้านการศึกษา

- บริการจัดทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแปรผลเชิง วิเคราะห์ให้องค์กร โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน

- บริการจัดฝึกอบรมแบบเร่งด่วน (One Day Training)

TRAIN FOR YOU INSTITUTE เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จึงรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยศักยภาพด้านภาษาอังกฤษขั้นสูง บริการให้คำปรึกษา และจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงานด้วยความมุ่งหวังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเน้นการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) หลักสูตรของเราเข้มข้นและนำไปใช้งานได้จริง เอกสารฝึกอบรมทุกหลักสูตร จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) วิธีการอบรมของเราเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยจัดการอบรมแบบรวบรัด

ประวัติความเป็นมา

TRAIN FOR YOU INSTITUTE ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 โดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐพร กองพลพรหม และ อาจารย์ พรหมพันธุ์ กองพลพรหม ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาบุคลากร และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจทางการศึกษา TFU LANGUAGE SCHOOL ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของประเทศไทย จึงขยายกิจการด้านฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

อาจารย์ ดร.ณัฎฐพร กองพลพรหม เป็นนักภาษาศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ดร.ณัฎฐพร มีประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี เคยเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมาย ดร.ณัฎฐพร เชื่อว่าการอุทิศตนให้กับการศึกษาถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศ จึงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

อาจารย์ พรหมพันธุ์ กองพลพรหม เป็นนักบริหารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นระยะเวลานาน เห็นถึงความสำคัญของสมรรถนะในการทำงาน และการสร้างสมรรถนะต้นแบบ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กร อาจารย์พรหมพันธุ์ เชื่อว่า หากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ประสิทธิภาพขององค์กรจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล

ความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้บริหารทั้งสองท่านในสายงานที่แตกต่าง คือ ความกลมกลืนและผสมผสานในการสรรสร้างสถาบันฝึกอบรมบุคลากรคุณภาพ TRAIN FOR YOU INSTITUTE มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถไม่จำกัด