course
English for Business
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเหมาะสำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเนื้อหาทางธุรกิจ การนำเสนอข้อมูลการประชุม การเจรจาต่อรอง หัวข้อเหล่านี้เป็นทักษะที่บุคลากรพึงตระหนัก การแลกเปลี่ยนสารต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งยาก หากได้รับการอบรมที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรนี้แตกต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเฉพาะเนื้อหาที่ใช้ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเน้นเนื้อหาและคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะ การเลือกเรียนเฉพาะด้านเช่นหลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ