course
English for Socialization
ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสังคม เหมาะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทุกประเภท เนื่องจากหลักสูตรใช้ทักษะทั้ง 4  ทักษะและเน้นการพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรเป็นสำคัญ ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้ เรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน การเริ่มสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การทำให้แขกผู้มีเกียรติมีความเพลิดเพลิน การสนทนาบนโต๊ะอาหาร และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตามงานสำคัญต่างๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าสังคมเป็นทักษะที่จำเป็นผู้ฝึกอบรมควรตระหนักถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การเลือกหัวข้อในการสนทนา และการหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ไม่เหมาะสม เทคนิคการออกสังคมเหล่านี้จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ