course
English for Effective Negotiation
ภาษาอังกฤษเพื่อเจรจาต่อรอง

เพื่อการเจรจาต่อรองที่เหนือกว่า ผู้เจรจาควรทราบวัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองและวางแผนเจรจาโดยเรียบเรียงคำอธิบายอย่างเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญในการหยิบยกหัวข้อขึ้นมาต่อรอง การวางแผนการจัดประชุม นำเสนอข้อมูลทางการขายเชิงธุรกิจ การนำเสนอข้อได้เปรียบทางการค้า การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และการวางแผนเพื่อต่อยอดทางการค้าเทคนิคเหล่านี้ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจึงได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ