course
English for Accounting
ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานแผนกบัญชี หลักสูตรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยให้ผู้เข้าฝึกอบรมบรรยายหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองได้ หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการงานบัญชีและการใช้ภาษาในการชี้แจงข้อมูลโดยเน้นความสุภาพเป็นหลัก เนื้อหาครอบคลุมไปถึงการใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต และการบริหารจัดการการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้คำ วลี และประโยคในการนำเสนอข้อมูล การจัดการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ