course
English for Cabin Crew
ภาษาอังกฤษเพื่อลูกเรือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับลูกเรือ เหมาะสำหรับบุคลากรของสายการบิน หลักสูตรเน้นการบรรยายหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกเรือ การทักทายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การบอกและการถามทาง การชี้แจงและเน้นย้ำเพื่อความแม่นยำ นอกจากนี้ ผู้เข้าฝึกอบรมยังมีโอกาสได้เรียนรู้ขั้นตอนในการ Boarding และการให้บริการใน Cabin รวมถึงรู้วิธีการในการนำเสนอต่างๆ หลักสูตรครอบคลุมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ ความปลอดภัย และ ภาวะฉุกเฉินโดยผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษได้ การให้คำแนะนำเมื่อไปถึงที่หมาย การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในหน้าที่การงาน ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเหล่านี้จะทำให้บุคลากรเข้าใจขอบข่ายของงานและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงภาพรวมเป็นภาษาอังกฤษได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ