course
English for Executive
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อผู้บริหาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับผู้บริหาร เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการทบทวนภาษาอังกฤษและเรียนรู้สำนวนภาษาใหม่ๆ ผู้บริหารจะมีโอกาสได้ทบทวนไวยากรณ์ที่ใช้ในงานบริหารและการใช้ภาษาในระดับสูงเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้มีความเด่นอยู่ที่ การดัดแปลงรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้บริหารในสาขาธุรกิจต่างๆ เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ และคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ผู้บริหารจะได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้สำหรับประชุม การพูดในที่สาธารณะ การออกงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า งานสัมมนา และงานขยายเครือข่ายทางธุรกิจ การใช้ภาษาสุภาพสนทนากับผู้บริหารต่างองค์กร และภาษาในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า ช่วยเสริมบุคลิกภาพและเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ