news & Articles
อนาคตองค์กรที่มีแต่บุคลากร Generation Z จะเป็นอย่างไรอีก 10 ปีข้างหน้า:

สภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันประสบปัญหาทุกทิศ ไม่ว่าจะเป็นการตกต่ำของเศรษฐกิจโลก การเมืองที่ผันผวน การแก้ปัญหาคอรัปชั่น เมื่อทิศทางทิศเศรษฐกิจเปลี่ยน ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดงาน และวัฒนธรรมที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ภาคธุรกิจที่เคยมีวัฒนธรรมเดียวได้เปลี่ยนเป็นองค์กรหลากหลายวัฒนธรรมไปแล้ว ธุรกิจที่คนไทยเคยเป็นเจ้าของชาติเดียว ขณะนี้มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาถือหุ้น ปัจจัยเหล่านี้กระทบกับภาคการศึกษาอย่างรุนแรง เกิดเป็นแรงผลักดันให้คนไทยที่กำลังศึกษาอยู่วิ่งออกนอกระบบการศึกษาไทยที่ผันผวนและล้าสมัย 

ข้อมูลจากฝ่ายบุคคลเปิดเผยว่า มีผู้สมัครจบจากโรงเรียนนานาชาติ และจบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันผู้ปกครองส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ Kindergarten เพื่อรองรับอนาคตของชาติเหล่านี้ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติมีหลักสูตรต้นแบบ 2 หลักสูตรใหญ่ๆ คือหลักสูตรอังกฤษ และ หลักสูตรอเมริกา ทั้งสองหลักสูตรไม่มีการท่องจำ แต่สอนให้เด็กคิดและสร้างสรรค์ เลือกวิชาที่อยากเรียนได้ตามใจปรารถนา มีสังคมที่เป็นสากล ได้คบเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ กล้าพูดกล้าแสดงออก เมื่อจบมาก็ไปเรียนต่อต่างประเทศได้โดยไม่ต้องติวแบบหามรุ่งหามค่ำ ทางเลือกส่งลูกหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนานาชาติจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ

องค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นนักเรียนนอก จบจากโปรแกรมอินเตอร์ หรือ จบจากโรงเรียนนานาชาติ จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกับบุคลากรที่ได้รับการศึกษาภาคไทยอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น การออกความคิดเห็นในที่ประชุม การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรที่จบจากโปรแกรมอินเตอร์จะมีวิธีคิดที่แตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ ไม่ยึดติดอยู่กับกลุ่ม เป็นตัวของตัวเอง หากมองอย่างไม่วิเคราะห์ บุคลากรเหล่านี้ก็จะถูกมองว่าเอาตัวรอด เห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น พูดแรง หากมองเชิงบวก บุคลลากรเหล่านี้เป็นที่พึงพอใจของเจ้านาย โดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นนักเรียนนอกเหมือนกัน เพราะพวกเขาทำงานเร็ว และทำงานมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนวิธีบริหารบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงเหล่านี้ เพราะเขาทำงานโดยยึดหลักการและเหตุผล บุคลากรที่เป็นนักเรียนนอกควรปรับเปลี่ยนการวางตัวเช่นกันเพราะการทำงานที่เมืองไทย บุคลากรควรรักษาวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กับการทำงานแบบฝรั่ง บุคลากรก็ควรศึกษามารยาทอันงดงามของคนไทย การให้เกียรติกันในที่ทำงาน การเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่า ไม่ควรทำงานข้ามหัวผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า 

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในองค์กรและจะเพิ่มมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า องค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารบุคลากร ศึกษาทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร บุคลากร Generation Z (เกิดช่วงปี 1995-2012) บุคลากรเหล่านี้ต่างจากคนรุ่นเก่า (Baby boomer) ตรงที่พวกเขาใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่เยาว์วัย ไม่ใช้ชีวิตแบบเสี่ยง มีเหตุผล และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน นักวิจัยบางคนมองว่าบุคลากร Generation Z จะนำความเสียหายมาสู่องค์กร นั่นคือการตัดสินคนแบบไม่มีเหตุผล ผู้บริหารควรใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกบุคลากร เมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นการทำงานของบุคลากร Generation Z องค์กรควรเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร 

ดร. ณัฏฐพร กองพลพรหม
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Train For You