news & Articles
ผลกระทบของ EEC ที่มีต่อการว่าจ้างงานในภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร

Eastern Economic Corridor (EEC)

EEC คือโครงการพัฒนา 3 จังหวัดภาคตะวันออกเพื่อรองรับการเติบโตของ Asian Economic Community (AEC)

 

เมื่อเกิดโครงการพัฒนานี้ขึ้นจะเกิดความต้องการแรงงานของ 3 พื้นที่รวมกัน 8,500 อัตรา แบ่งเป็น ชลบุรี 4,480 อัตรา ฉะเชิงเทรา 1,475 อัตรา และระยอง 2,534 อัตรา งาน 5 อันดับประเภทแรงงานที่ต้องการมากที่สุดในเขตเศรษฐกิจ EEC คือ

1) งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 1,499 อัตรา

2) งานวิศวกรรม 967 อัตรา

3) งานขาย 795 อัตรา

4) งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 433 อัตรา

5) งานบัญชี/การเงิน 348 อัตรา

 

แรงงานเหล่านี้ควรพูดภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้น เช่น การบิน ดิจิทัล การแพทย์ เทคโนโลยี พลังงานชีวภาพ หุ่นยนต์ การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า EEC จะเป็นประตูหรือ Gateway สำคัญของนักลงทุนสู่ พม่า เขมร ลาว ทั้งยังเป็นประตูเชื่อมไปจีนตะวันตก จีนตอนใต้และอินเดีย การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและการเข้าใจซึ่งกันและกันแบบยั่งยืน หากดูในแผนพัฒนาเศษฐกิจแห่งชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัญหาหลักที่พบในคนไทยที่ทำให้ไปไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็นสักทีคือ ปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

 

คนไทยพูดภาษาอังกฤษเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้ โดยอ้างอิงจากคะแนนภาษาอังกฤษที่วัดมาตรฐานการพูดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย) ซึ่ง World Economic Forum เปิดเผยว่า จากการสำรวจค่าเฉลี่ยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษรวม 19 ประเทศ ประเทศไทยคืออันดับที่ 15 ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 47.21% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำมากหรือ Very low ค่าเฉลี่ยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยต่ำกว่ามาตรฐานถึง 8.73% จากค่าเฉลี่ยการพูดภาษาอังกฤษ 55.94% หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้  อันดับ 1 ประเทศ สิงคโปร์สื่อสารได้ (63.52%) อันดับ 2 มาเลเซีย (60.70%) อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ (60.33%) ตามลำดับ เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรจึงจะสื่อสารให้ทัดเทียมนานาประเทศที่มาลงทุนในบ้านเรา

 

วิธีการแก้ปัญหามีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ แก้ที่ต้นเหตุ คือแก้ทั้งระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาช่วงประถมวัย ตลอดไปจนถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาภาคบังคับ และแก้ที่ปลายเหตุ คือฝึกอบรมพนักงานให้พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยจัดการอบรมอย่างสม่ำเสมอในเวลางาน หรือหลังเลิกงาน ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารเหล่านี้ เนื่องจากข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เน็ตถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และถูกค้นหาเป็นภาษาอังกฤษถึง 66% ( สถิติจาก Internet World Statistics) หากบุคลากรชาวไทยปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ องค์กรก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้น อัตราการพัฒนาเศษฐกิจในประเทศก็จะสูงขึ้นตามลำดับ

 

ดร. ณัฏฐพร กองพลพรหม

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Train For You