One Day Training

ตารางการอบรบหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางแบบเร่งรัด ประจำปี 2561
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์ (English for Emails)
TBA
Train For You
14.03.2019
09:00
-
16:00
5,500.-.
4,900.-
2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม (English for Socializing)
TBA
Train For You
28.03.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
3
ภาษาอังกฤษเพื่อนักขาย (English for Sales)
TBA
Train For You
18.04.2019
09:00
-
16:00
5,500.-.
4,900.-
4
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง (English for Effective Negotiation)
TBA
Train For You
09.05.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
5
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน (English for Effective Presentation)
TBA
Train For You
23.05.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ (English for Effective Telephoning)
TBA
Train For You
06.06.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
7
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลลูกค้า (English for Customer Care)
TBA
Train For You
20.06.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
8
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด (English for Marketing)
TBA
Train For You
04.07.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
9
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์ (English for E-mails)
TBA
Train For You
18.07.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
10
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business)
TBA
Train For You
01.08.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
11
ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม (English for Socializing)
TBA
Train For You
15.08.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
12
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง (English for Effective Negotiation)
TBA
Train For You
29.08.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
13
การใช้ไวยกรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Grammar and Writing for Business)
TBA
Train For You
12.09.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ (English for Effective Telephoning)
TBA
Train For You
10.10.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
15
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขนส่ง (English for Logistics)
TBA
Train For You
24.10.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-
16
ภาษาอังกฤษเพื่อวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (English for Software Engineering)
TBA
Train For You
07.11.2019
09:00
-
16:00
5,500.-
4,900.-